Rýchle pôžičky online...

Ochrana osobných údajov Rýchle pôžičky online

Spoločnosť RPO s.r.o. spracováva osobné údaje svojich klientov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje klientov spracováva: RPO s.r.o., IČO:47 479 639, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33310/T (ďalej len „spoločnosť Rýchle pôžičky online“)

Osobné údaje spracováva spoločnosť Rýchle pôžičky online výlučne na účely poskytovania rýchlych pôžičiek cez internet za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Pre účely poskytnutia rýchlej pôžičky spoločnosť Rýchle pôžičky online vyžaduje od klienta najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvo, výšku mesačného príjmu, číslo účtu klienta, emailovú adresu a telefónne číslo.

Spoločnosť Rýchle pôžičky online poučuje klientov o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti klient poskytuje výlučne na trvanie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Rýchle pôžičky online a klientom. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a ani nebudú nikde zverejnené.

Pokiaľ klient nesúhlasí so spracovaním osobných údajov a chce využiť služby spoločnosti Rýchle pôžičky online má možnosť využiť služby spoločnosti Rýchle pôžičky online formou písomného listu, ktorý adresuje na adresu spoločnosti Rýchle pôžičky online, v ktorom musí uviesť o akú pôžičku má záujem - v akej výške, na koľko dní, zároveň je potrebné že si je vedomý aká je výška odplaty za poskytnutie pôžičky, ktorú klient zistí na tejto webovej stránke po zvolení výšky pôžičky a doby splácania.

Práva klienta (dotknutej osoby) :

1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk