Rýchle pôžičky online...

Slovník pojmov, s ktorými sa môžete často stretnúť pri úveroch a pôžičkách.

Často si pri pôžičkách kladiete otázku "Čo znamená ..."? Tu nájdete často používané pojmy a skratky z oblasti úverov a pôžičiek.

A

Akontácia – prvá splátka pôžičky alebo úveru, ktorá sa platí pri poskytnutí úveru.

Anuitné splátky – Splátky sú v rovnakej výške počas celého úverového obdovia, sú splácané v pravideľných intervaloch až do úplného splatenia pôžičky. Skladajú sa z istiny a úroku.

B

Bonita – údaj, ktorý hovorí o schopnosti žiadateľa pôžičku splatiť. Môže byť určená rôznym spôsobom a zohľadňovať rôzne premenné podľa potrieb konkrétnej bankovej alebo nebankovej inštitúcie. Najčastejšie vstupy pre určenie bonity žiadateľa o pôžičku podiel výdavkov na príjmoch, disciplína splácania iných súčasných alebo minulých pôžičiek, a podobne.

C

Číslo bankového účtu – jednoznačný číselný identifikátor bankového účtu. Na Slovensku je schválený formát skladajúci sa z troch častí.

(Pozn.: V rámci krajín Európskej Únie je však dohodnutý formát čísla účtu IBAN - viď nižšie.)

D

Disponent bankového účtu - je osoba oprávnená majiteľom účtu na výkon určitých transakcií na danom bankovom účte majiteľa.

Doba splatnosti pôžičky – predstavuje časové obdobie, na ktoré je pôžička poskytnutá. Požička môže byť splácaná jednorazovo (zvyčajne na konci doby splatnosti) alebo vo viacerých splátkach počas celej doby splatnosti. V niektorých prípadoch môže byť splácanie dohodnuté v špecifických intervaloch a sumách.

I

IBAN - International Bank Account Number – formát označovania bankových účtov štandardizovaný v EÚ podľa normy ISO 13616. V súčasnosti sa používa len pri cezhraničných transakciách, ale od roku 2015 sa plánuje používať na všetky vnútroštátne aj cezhraničné platby vo všetkých štátoch EU.
IBAN sa dá ľahko odvodiť od súčasného formátu bankového účtu použitím špecializovaných IBAN kalkulačiek voľne prístupných na internete.

Istina – požičaná suma peňazí. Z istiny sa vypočíta úrok. Klient svojimi splátkami pôžičky spláca úrok a istinu.

Inflácia – znižovanie hodnoty peňazí v čase. V praxi to znamená, že na to, čo si dnes môžete kúpiť za 50 €, Vám tých istých 50 € už o rok nebude stačiť.

K

Konštantný symbol – 4 miestne číslo, ktoré slúži na identifikáciu charakteru realizovaného bankového prevodu. Na slovensku určuje význam jednotlivých konštantných symbolov Národná Banka Slovenska.

M

Majiteľ bankového účtu – osoba, ktorá uzatvorila s bankou zmluvu o bankovom účte.

P

Pôžička – suma peňazí poskytnutých veriteľom (banka, nebankovka, ...) žiadateľovi (dlžníkovi), za vopred vzájomne dohodnutých podmienok.

R

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov – v percentuálnej miere a ročnom vyjadrení predstavuje náklady klienta spojené s úverom alebo pôžičkou.

Ručiteľ – osoba, ktorá sa zmluvne zaviaže banke alebo inej nebankovej organizácii splatiť pôžičku, úver alebo iný dlh, v prípade ak dlžník nespláca svoj dlh načas a v stanovenej výške.

Rýchla pôžička online – pôžička poskytnutá veriteľom dlžníkovi, za vopred vzájomne dohodnutých podmienok, v dohodnutej výške a na dohodnutý čas. Rýchle pôžičky online sú úplne vybavené cez internet a v ideálnom prípade môžu byť schválené a poskytnuté do niekoľkých minút. Najčastejšie sú využívané ako pôžičky pred výplatou.

S

Splátka – je platba za úver alebo pôžičku vo vopred dohodnutej výške a čase. Splátka pôžičky alebo úroku pozostáva z istiny a úroku. Suma všetkých splátok úveru by mala zodpovedať výške poskytnutého úveru a zaplatených úrokov.

Splátkový kalendár – vopred dohodnutý rozpis času a výšky jednotlivých splátok úveru alebo pôžičky.

Spotrebiteľský úver – je legislatívne definovaný zákonom č. 129/2010 Z.z. ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Špecifický symbol – doplňujúci údaj vo forme číslic (max.10 znakov), ktorého úlohou je poskytnúť dodatočnú informáciu príjemcovi splátky pôžičky. Údaj je pri realizovaní platby nepovinný.

U

Úrok – cena za poskytnutý úver alebo pôžičku, ktorá je poskytnutá na vopred dohodnuté obdobie. Vypočítava sa z istiny podľa stanovenej úrokovej miery.

Úver – finančný produkt, ktorý poskytuje veriteľ svojmu dlžníkovi za vopred dohodnutých podmienok. Klient spláca úver splátkami v dohodnutej výške a čase. Tieto splátky zahŕňajú istinu aj úrok.

Úverový register – databáza, ktorá obsahuje informácie o úveroch a pôžičkách, ako aj discipline splácania jednotlivých dlžníkov. Na Slovensku v súčasnosti existuje viacero úverových registrov, ktoré sa riadia vlastnými pravidlami, pričom ich obsah sa môže líšiť. Vo všobecnosti možno úverové registre rozdeliť na bankové a nebankové.

V

Variabilný symbol – maximálne 10 miestna číselná kombinácia slúžiaca na identifikáciu platieb uskutočňovaných bankovým prevodom. Najčastejšie sa variabilný symbol používa na identifikáciu odosielateľa platby príjemcom.

Veriteľ – osoba alebo subjekt, ktorý poskytol dlžníkovi peniaze vo forme pôžičky alebo úveru za vopred dohodnutých podmienok. Najčastejšie je veriteľom banka alebo nebankovka.

Všeobecné obchodné podmienky – dokument, ktorý definuje zmluvný vzťah medzi klientom a obchodnou spoločnosťou, bankou alebo iným subjektom.

Z

Zmluva – dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami najčastejšie v písomnej podobe.

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk