Rýchle pôžičky online...

Obchodné podmienky pre poskytovanie rýchlych pôžičiek online

(obchodnej spoločnosti RPO s.r.o.; platné od 1.11.2014 do 20.3.2015)

I. Úvodné ustanovenie

I.i

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí rýchlej pôžičky online (ďalej len „rýchle pôžičky online“), ktorá je uzatvorená medzi spoločnosťou RPO s.r.o., IČO: 47 479 639, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33310/T email: pozicky@moja-pozicka.sk, (ďalej len „spoločnosť Rýchle pôžičky online“), ako veriteľom a žiadateľom o poskytnutie rýchlej pôžičky, ako dlžníkom (ďalej len „klient“). Predmetom podnikania spoločnosti Rýchle pôžičky online je najmä poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt. Dohľad nad činnosťou spoločnosti Rýchle pôžičky online vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, sídliaca na adrese: Prievozská 32, 927 99 Bratislava.

I.ii

Zmluva o pôžičke sa v častiach neupravených týmito obchodnými podmienkami spravuje príslušnými ustanoveniami občianskoprávnych predpisov, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

I.iii

Zmluvu o pôžičke je možné uzatvoriť výlučne prostredníctvom on-line žiadosti klienta (ďalej len „žiadosť“), ktorá sa považuje za akceptáciu návrhu zmluvy na uzavretie zmluvy podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Návrhom zmluvy zo strany spoločnosti Rýchle pôžičky online je zverejnenie ponuky poskytnutia rýchlej pôžičky na webovej stránke moja-pozicka.sk.

II. Výklad niektorých pojmov

II.i

Zmluvou o pôžičke sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie každá zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Rýchle pôžičky online a klientom, ktorej predmetom je poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosťou Rýchle pôžičky online klientovi na jeho žiadosť.

II.ii

Predmetom zmluvy o pôžičke sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie suma poskytnutá klientovi na základe jeho návrhu uvedeného v žiadosti. Klient má možnosť zvoliť si sumu a dobu splatnosti, ktorá je predmetom zmluvy o pôžičke. Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola rýchla pôžička poskytnutá.

II.iii

Poskytnutím peňažných prostriedkov sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie poskytnutie peňažnej sumy, ktorá je predmetom zmluvy o rýchlej pôžičke online na bankový účet klienta uvedený v žiadosti klienta.

II.iv

Žiadosťou sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie prejav vôle klienta, ktorý je uskutočnený prostredníctvom vyplnenia a odoslania on-line formulára zverejneného na webovom sídle moja-pozicka.sk a smeruje k vzniku zmluvy o pôžičke. Akceptácia ponuky uzatvorenia rýchlej pôžičky online sa považuje za vykonanú okamihom kliknutia na tlačidlo „Odoslať“. Mail so žiadosťou klienta príde na mailovú adresu pozicky@moja-pozicka.sk. Poskytnutiu rýchlej pôžičky klientovi predchádza schválenie žiadosti klienta spoločnosťou Rýchle pôžičky online.

II.v

Schválením zmluvy o rýchlej pôžičke online sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie prejav vôle spoločnosti Rýchle pôžičky online smerujúci k vzniku zmluvy o pôžičke.

 

Pokračovať na 2. stranu >>>

Staršia verzia VOP

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk