Rýchle pôžičky online...

Obchodné podmienky pre poskytovanie rýchlych pôžičiek online

(obchodnej spoločnosti RPO s.r.o.; platné od 1.11.2013 do 31.10.2014)

I. Úvodné ustanovenie

I.i

Tieto obchodné podmienky sú neoddelitelnou súcastou zmluvy o poskytnutí rýchlej pôžicky online (dalej len „rýchle pôžicky online“), ktorá je uzatvorená medzi spolocnostou RPO s.r.o., ICO: 47 479 639 sídlo (kontaktná adresa): Hlavná 203, 92241 Drahovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka c. 33310/T email: pozicky@moja-pozicka.sk, (dalej len „spolocnost Rýchle pôžicky online“), ako veritelom a žiadatelom o poskytnutie rýchlej pôžicky, ako dlžníkom (dalej len „klient“). Predmetom podnikania spolocnosti Rýchle pôžicky online je najmä poskytovanie úverov alebo pôžiciek z penažných zdrojov získaných výlucne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt. Dohlad nad cinnostou spolocnosti Rýchle pôžicky online vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, sídliaca na adrese: Prievozská 32, 927 99 Bratislava.

I.ii

Zmluva o pôžicke sa v castiach neupravených týmito obchodnými podmienkami spravuje príslušnými ustanoveniami obcianskoprávnych predpisov, predovšetkým zákonom c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov (dalej len „obciansky zákonník“), zákonom c. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebitela pri financných službách na dialku, zákonom c. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitela a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o ochrane spotrebitela“).

I.iii

Zmluvu o pôžicke je možné uzatvorit výlucne prostredníctvom on-line žiadosti klienta (dalej len „žiadost“), ktorá sa považuje za akceptáciu návrhu zmluvy na uzavretie zmluvy podla ustanovení Obcianskeho zákonníka. Návrhom zmluvy zo strany spolocnosti Rýchle pôžicky online je zverejnenie ponuky poskytnutia rýchlej pôžicky na webovej stránke moja-pozicka.sk.

II. Výklad niektorých pojmov

II.i

Zmluvou o pôžicke sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie každá zmluva uzatvorená medzi spolocnostou Rýchle pôžicky online a klientom, ktorej predmetom je poskytnutie penažných prostriedkov spolocnostou Rýchle pôžicky online klientovi na jeho žiadost vo výške od 20 € do 200 € na obdobie od 5 dní do 31 dní.

II.ii

Predmetom zmluvy o pôžicke sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie suma poskytnutá klientovi na základe jeho návrhu uvedeného v žiadosti. Klient má možnost zvolit si sumu a dobu splatnosti, ktorá je predmetom zmluvy o pôžicke. Klient si môže zvolit výšku pôžicky z nasledovných možností: 40 €, 60 €, 80 €, 100 €, 120 €, 140 €, 160 €, 180 €, 200 €. Klient si môže vybrat lehotu splatnosti pôžicky od 5 dní do 31 dní, t.j. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 dní. Lehota splatnosti pôžicky zacína plynút odo dna nasledujúceho po dni, kedy bola rýchla pôžicka poskytnutá.

Nový klient je oprávnený požiadat o prvú a druhú pôžicku od 40,- € do 100,- €. Po splatení prvej a druhej pôžicky s poplatkom je klient oprávnený požiadat o každú dalšiu pôžicku od 40,- € do 200,- €

II.iii

Poskytnutím penažných prostriedkov sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie poskytnutie penažnej sumy, ktorá je predmetom zmluvy o rýchlej pôžicke online na bankový úcet klienta uvedený v žiadosti klienta.

II.iv

Žiadostou sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie prejav vôle klienta, ktorý je uskutocnený prostredníctvom vyplnenia a odoslania on-line formulára zverejneného na webovom sídle moja-pozicka.sk a smeruje k vzniku zmluvy o pôžicke. Akceptácia ponuky uzatvorenia rýchlej pôžicky online sa považuje za vykonanú okamihom kliknutia na tlacidlo „Odoslat“. Mail so žiadostou klienta príde na mailovú adresu pozicky@moja-pozicka.sk. Poskytnutiu rýchlej pôžicky klientovi predchádza schválenie žiadosti klienta spolocnostou Rýchle pôžicky online.

II.v

Schválením zmluvy o rýchlej pôžicke online sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie prejav vôle spolocnosti Rýchle pôžicky online smerujúci k vzniku zmluvy o pôžicke.

II.vi

Zmluvnými stranami sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumejú spolocnost Rýchle pôžicky online a klient. Zmluvnou stranou sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie spolocnost Rýchle pôžicky online alebo klient jednotlivo.

II.vii

Poplatkom za poskytnutie pôžicky sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie poplatok, ktorý je klient povinný uhradit spolocnosti Rýchle pôžicky online za poskytnutie penažných prostriedkov.

II.viii

Dobou splatnosti sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie casové obdobie, pocas ktorého je klient povinný vrátit poskytnuté penažné prostriedky spolu s poplatkom za poskytnutie pôžicky a je vymedzený poctom dní. Klient je oprávnený vrátit poskytnutú pôžicku v priebehu ktoréhokolvek dna, najneskôr v den splatnosti rýchlej pôžicky do 24.00 hod. posledného dna splatnosti.

II.ix

Osobnými údajmi sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumejú osobné údaje podla zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Vyplnením a odoslaním online formulára na webovom sídle moja-pozicka.sk, klient prejavuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podla osobitného predpisu. Klient je oprávnený svoj súhlas kedykolvek odvolat.

II.x

Klientom sa rozumie žiadatel o poskytnutie rýchlej pôžicky online.

III Vznik a zánik zmluvy o pôžicke

III.i

Zmluva o pôžicke vzniká v súlade s § 43 a nasl. Obcianskeho zákonníka. Zmluva o rýchlej pôžicke online vznikne jej uzavretím. Zmluva o pôžicke je uzavretá okamihom poskytnutia penažných prostriedkov klientovi na jeho úcet v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

III.ii

Zmluva o pôžicke nadobúda úcinnost odo dna jej vzniku.

III.iii

Zmluva o pôžicke zaniká úplným splatením predmetu zmluvy, poplatku za poskytnutie pôžicky a prípadných sankcií za porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok klientom (dalej len „sankcie za porušenie povinnosti“).

III.iv

Klient je oprávnený odstúpit od zmluvy o pôžicke v súlade so zákonom. (1) Spotrebitel je oprávnený odstúpit od zmluvy na dialku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní a) od uzavretia zmluvy na dialku alebo b) od dorucenia informácií podla § 4 ods. 7 zákona c. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebitela pri financných službách na dialku, ak zmluva na dialku bola uzavretá na žiadost spotrebitela prostredníctvom prostriedku dialkovej komunikácie, ktorý neumožnuje poskytnutie informácií podla § 4 ods. 1 a 5 zákona c. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebitela pri financných službách na dialku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu. Spotrebitelovi pri odstúpení od zmluvy na dialku vznikajú povinnosti podla § 6 zákona c. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebitela pri financných službách na dialku; zo zmluvy tretej osoby s dodávatelom nevznikajú spotrebitelovi žiadne povinnosti vo vztahu k tretej osobe, zabezpecujúcej poskytovanie dohodnutej financnej služby. Ak je so zmluvou na dialku spojená iná zmluva na dialku, vztahujúca sa na služby poskytované dodávatelom alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávatelom, takáto iná zmluva sa zrušuje bez zmluvnej pokuty, ak spotrebitel uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podla odsekov 1 a 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy na dialku podla odseku 1 alebo 2 (§ 5) sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy na dialku bolo odoslané dodávatelovi na adresu oznámenú podla § 4 ods. 1 písm. c) zákona c. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebitela pri financných službách na dialku štvrtého bodu najneskôr v posledný den tejto lehoty v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktorý je k dispozícii a je dostupný dodávatelovi. Odstúpenie od zmluvy sa zasiela na adresu spolocnosti RPO s.r.o. Lehota na odstúpenie od zmluvy na dialku sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy na dialku bolo odoslané dodávatelovi na jeho adresu najneskôr v posledný den tejto lehoty v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktorý je k dispozícii a je dostupný dodávatelovi.

III.v

Spotrebitel je oprávnený v prípade reklamácie alebo stažnosti sa obrátit priamo na spolocnost RPO s.r.o. a to emailom, telefonicky alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v clánku I.i tejto zmluvy.

IV Práva a povinnosti zmluvných strán

IV.i

Zmluvou o pôžicke sa spolocnost Rýchle pôžicky online zaväzuje poskytnút penažné prostriedky na úcet klienta a klient sa zaväzuje vrátit tieto penažné prostriedky spolu s poplatkom za poskytnutie pôžicky.

IV.ii

Klient je povinný uviest v žiadosti pravdivé údaje. Klient zodpovedá za správnost a úplnost údajov uvedených v žiadosti. Klient dáva odoslaním žiadosti súhlas na spracovanie osobných údajov podla zákona o ochrane osobných údajov. Pokial pocas trvania záväzkovo-právneho vztahu vyplývajúceho zo zmluvy o pôžicke dôjde k zmene údajov uvedených v žiadosti klienta, je klient povinný bezodkladne informovat spolocnost Rýchle pôžicky online o takejto zmene.

IV.iii

Spolocnost Rýchle pôžicky online je oprávnená vhodným spôsobom overit si pravdivost údajov, ktoré klient uviedol v žiadosti. V rámci overenia pravdivosti údajov uvedených v žiadosti je spolocnost Rýchle pôžicky online oprávnená požadovat prevedenie sumy 1 (jeden) cent z úctu klienta, ako aj zavolat na telefónne císlo uvedené v žiadosti klienta. Peniaze poskytuje spolocnost Rýchle pôžicky online výlucne na úcet vo vlastníctve klienta.

IV.iv

V prípade, že sa preukáže, že klient uviedol v žiadosti nepravdivé údaje, spolocnost Rýchle pôžicky online je oprávnená odopriet poskytnutie financných prostriedkov. Spolocnost Rýchle pôžicky online v tomto prípade môže podat trestné oznámenie na príslušné oddelenie policajného zboru v prípade, ak má podozrenie, že zo strany klienta došlo k pokusu trestného cinu podvodu.

IV.v

Spolocnost Rýchle pôžicky online je povinná spracovávat osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

VI.vi

Spolocnost Rýchle pôžicky online je povinná informovat klienta vhodným spôsobom o schválení alebo neschválení jeho žiadosti formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú zadal klient pri svojej žiadosti. Spolocnost Rýchle pôžicky online je povinná informovat klienta podla prvej vety tohto ustanovenia bezodkladne po obdržania žiadosti klienta po predložení prípadných dokladov, ktoré spolocnost Rýchle pôžicky online je oprávnená od klienta požadovat.

V Poskytnutie penažných prostriedkov a ich výška

V.i

Odoslaním žiadosti klienta klientovi nevzniká ešte právny nárok na poskytnutie penažných prostriedkov, nakolko spolocnost Rýchle pôžicky online musí preverit pravdivost klientom uvádzaných údajov pred tým, ako mu poskytne financné prostriedky.

V.ii

Pri posudzovaní poskytnutia sumy uvedenej v žiadosti, ktorá má byt predmetom zmluvy vychádza spolocnost Rýchle pôžicky online predovšetkým z údajov uvedených v žiadosti klienta. Spolocnost Rýchle pôžicky online je oprávnená schválit sumu, ktorá bude predmetom zmluvy o pôžicke v rozsahu, ako navrhoval klient vo svojej žiadosti. Spolocnost Rýchle pôžicky online je tiež oprávnená odopriet poskytnutie sumy uvedenej v žiadosti úplne; v takom prípade nevznikne medzi spolocnostou Rýchle pôžicky online a klientom žiadny záväzkovo-právny vztah.

V.iii

Ak spolocnost Rýchle pôžicky online schváli sumu uvedenú klientom v žiadosti, oznámi to klientovi prostredníctvom emailovej správy.

V.iv

S tým istým klientom môže byt súcasne uzavretá iba jedna zmluva o pôžicke.

V.v

Klient môže so spolocnostou Rýchle pôžicky online uzavriet dalšiu zmluvu o pôžicke až po riadnom splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich z predchádzajúcej zmluvy o pôžicke.

V.vi

Penažné prostriedky sa na základe zmluvy o pôžicke medzi spolocnostou Rýchle pôžicky online a klientom sa poskytujú výlucne v mene euro (€).

VI Poplatok za poskytnutie penažných prostriedkov

VI.i

Poplatok za poskytnutie pôžicky predstavuje odplatu za poskytnutie penažných prostriedkov klientovi.

VI.ii

Poplatkom za poskytnutie pôžicky sa kryjú náklady, ktoré spolocnosti Rýchle pôžicky online vznikli v súvislosti s poskytnutím penažných prostriedkov klientovi.

VI.iii

Výška poplatku za poskytnutie pôžicky závisí predovšetkým od výšky poskytnutých penažných prostriedkov a dlžky doby splatnosti rýchlej pôžicky. Presná výška poplatku sa klientovi zobrazí ihned na webovej stránke moja-pozicka.sk, po tom, co klient nezáväzne vyplní údaje o výške sumy, ktorá má podla klienta predstavovat predmet zmluvy o pôžicke a údaj o dobe splatnosti. Klient teda vie výšku požicanej sumy, lehotu splatnosti ako aj odplatu za poskytnutie pôžicky pri koncipovaní svojej žiadosti vopred. Klientovi sa zároven zobrazí konkrétny dátum splatnosti pôžicky.

VI.iv

S výškou poplatku za poskytnutie pôžicky je klient oboznámený ešte pred vznikom zmluvy o pôžicke. Výšku poplatku za poskytnutie pôžicky preto nie je možné dodatocne menit. Výška RPMN je od 2504,87% p.a.

VII Doba splatnosti a spôsob úhrady

VII.i

Klient je oprávnený vrátit poskytnuté penažné prostriedky spolu s poplatkom za poskytnutie pôžicky kedykolvek pocas plynutia doby splatnosti, najneskôr však v posledný den doby splatnosti.

VII.ii

Doba splatnosti môže byt dohodnutá na 5 až 31 dní. Dlžku doby splatnosti navrhuje klient v žiadosti.

VII.iii

Klient je pri plnení svojich zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o pôžicke povinný identifikovat každú platbu smerujúcu k takémuto plneniu. Pri uskutocnení akejkolvek platby v prospech spolocnosti Rýchle pôžicky online týkajúcej sa zmluvy o pôžicke uzavretej medzi spolocnostou Rýchle pôžicky online a klientom je klient povinný uviest ako variabilný symbol císlo pôžicky, ktorej císlo nájde vo webovom rozhraní po prihlásení sa do svojho úctu na stránke moja-pozicka.sk zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla, ktoré klient zadal pri vyplnaní žiadosti o pôžicku.

VII.iv

Všetky platby v prospech spolocnosti Rýchle pôžicky online týkajúce sa zmluvy o pôžicke uzavretej medzi spolocnostou Rýchle pôžicky online a klientom sa považujú za uskutocnené v okamžiku pripísania penažných prostriedkov na bankový úcet spolocnosti Rýchle pôžicky online.

VII.v

Klient má právo požiadat o predlženie lehoty splatnosti rýchlej pôžicky online. Musí tak vykonat najneskôr 2 dni pred splatnostou pôžicky a to prihlásením sa do svojho úctu cez webovú stránku moja-pozicka.sk kliknutím na tlacidlo „Predlžit splatnost pôžicky o 15 dní“. Podmienkou schválenia predlženia lehoty splatnosti je úhrada poplatku za predlženie splatnosti pôžicky o 15 dní na niektorý z bankových úctov spolocnosti Rýchle pôžicky online. V opacnom prípade pôžicka nebude predlžená. Výšku úroku klient vidí vo webovom rozhraní po prihlásení sa do svojho úctu a kliknutí na tlacidlo „Predlžit splatnost pôžicky o 15 dní“. O predlžení bude klient informovaný mailovou správou na mailovú adresu zadanú v žiadosti s oznámením výšky úroku za predlženie lehoty splatnosti, variabilného symbolu, konštantného symbolu a císla úctu spolocnosti Rýchle pôžicky online na úhradu.

VIII Porušenie zmluvných povinností

VIII.i

Zmluvné strany sú povinné riadne plnit všetky zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddelitelnou súcastou.

VIII.ii

V prípade, že klient nesplní svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok vcas a riadne, dostáva sa do omeškania s platením penažného dlhu voci spolocnosti Rýchle pôžicky online. V takom prípade vzniká spolocnosti Rýchle pôžicky online právny nárok na úroky z omeškania v súlade s nariadením vlády SR c. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obcianskeho zákonníka (dalej len „nariadenie vlády“).

VIII.iii

V prípade, že klient nesplní svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok vcas a riadne vzniká spolocnosti Rýchle pôžicky online právny nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z dlžnej sumy za každý den omeškania.

VIII.iv

Ustanovením VIII.iii o zmluvnej pokute nie je dotknutý právny nárok spolocnosti Rýchle pôžicky online na náhradu prípadnej škody vzniknutej v súvislosti s porušením klientovej povinnosti splnit záväzky vyplývajúce zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok.

VIII.v

Úroky z omeškania podla ustanovenia VIII.ii, zmluvná pokuta podla ustanovenia VIII.iii a náhrada škody podla ustanovenia VII.iv predstavujú sankcie za porušenie povinnosti.

VIII.vi

V prípade, že spolocnosti Rýchle pôžicky online vznikol nárok na niektorú zo sankcií za porušenie povinnosti, každá platba, ktorú klient uskutocní v prospech spolocnosti Rýchle pôžicky online po dni, v ktorom vznikol nárok na niektorú zo sankcií za porucenie povinnosti sa zapocíta:

VIII.vii

Náklady súvisiace s vymáhaním sankcií za porušenie povinnosti, predmetu zmluvy a poplatku za poskytnutie pôžicky sú predovšetkým náklady na zasielanie upomienok klientovi ohladne porušenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok a iné náklady, ktoré vzniknú spolocnosti Rýchle pôžicky online v prícinnej súvislosti s porušením klientových povinností vyplývajúcich zo zmluvy o pôžicke a týchto obchodných podmienok.

VIII.viii

Upomienky podla ustanovenia VIII.vii týchto obchodných podmienok sa klientovi zasielajú mailom, ktorý zadal pri registrácii.

IX Riešenie sporov

IX.i

Pri riešení sporov vzniknutých zo zmluvy o pôžicke sa uplatnuje právny poriadok SR. Komunikácia prebieha v slovenskom jazyku.

IX.ii

Všetky spory medzi zmluvnými stranami vzniknuté zo zmluvy o pôžicke sa zmluvné strany zaväzujú riešit najskôr mimosúdne.

IX.iii

Pokial sa neuplatní ustanovenie IX.ii týchto obchodných podmienok alebo pokial snaha o vyriešenie sporu vzniknutého zo zmluvy o pôžicke mimosúdne zlyhá, na riešenie sporov vzniknutých zo zmluvy o pôžicke sú príslušné súdy SR.

X Osobitné ustanovenie

X.i

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú úcinnost dnom 7.4.2014.

X.ii

Klient odoslaním žiadosti potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky precítal a súcasne vyjadruje súhlas so znením týchto obchodných podmienok.

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk