Rýchle pôžičky online...

II.vi

Zmluvnými stranami sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumejú spoločnosť Rýchle pôžičky online a klient. Zmluvnou stranou sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie spoločnosť Rýchle pôžičky online alebo klient jednotlivo.

II.vii

Poplatkom za poskytnutie pôžičky sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie poplatok, ktorý je klient povinný uhradiť spoločnosti Rýchle pôžičky online za poskytnutie peňažných prostriedkov.

II.viii

Dobou splatnosti sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie časové obdobie, počas ktorého je klient povinný vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky spolu s poplatkom za poskytnutie pôžičky a je vymedzený počtom dní. Klient je oprávnený vrátiť poskytnutú pôžičku v priebehu ktoréhokoľvek dňa, najneskôr v deň splatnosti rýchlej pôžičky do 24.00 hod. posledného dňa splatnosti.

II.ix

Osobnými údajmi sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumejú osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Vyplnením a odoslaním online formulára na webovom sídle moja-pozicka.sk, klient prejavuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu. Klient je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

II.x

Klientom sa rozumie žiadateľ o poskytnutie rýchlej pôžičky online.

III Vznik a zánik zmluvy o pôžičke

III.i

Zmluva o pôžičke vzniká v súlade s § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva o rýchlej pôžičke online vznikne jej uzavretím. Zmluva o pôžičke je uzavretá okamihom poskytnutia peňažných prostriedkov klientovi na jeho účet v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

III.ii

Zmluva o pôžičke nadobúda účinnosť odo dňa jej vzniku.

III.iii

Zmluva o pôžičke zaniká úplným splatením predmetu zmluvy, poplatku za poskytnutie pôžičky a prípadných sankcií za porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o pôžičke a týchto obchodných podmienok klientom (ďalej len „sankcie za porušenie povinnosti“).

III.iv

Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy o pôžičke v súlade so zákonom. (1) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní a) od uzavretia zmluvy na diaľku alebo b) od doručenia informácií podľa § 4 ods. 7 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ak zmluva na diaľku bola uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií podľa § 4 ods. 1 a 5 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu. Spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy na diaľku vznikajú povinnosti podľa § 6 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku; zo zmluvy tretej osoby s dodávateľom nevznikajú spotrebiteľovi žiadne povinnosti vo vzťahu k tretej osobe, zabezpečujúcej poskytovanie dohodnutej finančnej služby. Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na diaľku, vzťahujúca sa na služby poskytované dodávateľom alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávateľom, takáto iná zmluva sa zrušuje bez zmluvnej pokuty, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 a 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa odseku 1 alebo 2 (§ 5) sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy na diaľku bolo odoslané dodávateľovi na adresu oznámenú podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku štvrtého bodu najneskôr v posledný deň tejto lehoty v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktorý je k dispozícii a je dostupný dodávateľovi. Odstúpenie od zmluvy sa zasiela na adresu spoločnosti RPO s.r.o. Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy na diaľku bolo odoslané dodávateľovi na jeho adresu najneskôr v posledný deň tejto lehoty v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktorý je k dispozícii a je dostupný dodávateľovi.

III.v

Spotrebiteľ je oprávnený v prípade reklamácie alebo sťažnosti sa obrátiť priamo na spoločnosť RPO s.r.o. a to emailom, telefonicky alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v článku I.i tejto zmluvy.

IV Práva a povinnosti zmluvných strán

IV.i

Zmluvou o pôžičke sa spoločnosť Rýchle pôžičky online zaväzuje poskytnúť peňažné prostriedky na účet klienta a klient sa zaväzuje vrátiť tieto peňažné prostriedky spolu s poplatkom za poskytnutie pôžičky.

IV.ii

Klient je povinný uviesť v žiadosti pravdivé údaje. Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti. Klient dáva odoslaním žiadosti súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pokiaľ počas trvania záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy o pôžičke dôjde k zmene údajov uvedených v žiadosti klienta, je klient povinný bezodkladne informovať spoločnosť Rýchle pôžičky online o takejto zmene.

IV.iii

Spoločnosť Rýchle pôžičky online je oprávnená vhodným spôsobom overiť si pravdivosť údajov, ktoré klient uviedol v žiadosti. V rámci overenia pravdivosti údajov uvedených v žiadosti je spoločnosť Rýchle pôžičky online oprávnená požadovať prevedenie sumy 1 (jeden) cent z účtu klienta, ako aj zavolať na telefónne číslo uvedené v žiadosti klienta. Peniaze poskytuje spoločnosť Rýchle pôžičky online výlučne na účet vo vlastníctve klienta.

 

<<< Späť na 1. stranu       Pokračovať na 3. stranu >>>

image
SSL Certifikat

Vytvorilo www.ideya.sk